Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.อบต.หนองยายดา,ผู้นำหมู่บ้าน ในการแจกจ่ายน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๒๓๐๙๐๐ – ๒๓๑๒๐๐ เม.ย. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.ทัพทัน จว.อ.น. ร่วมกับ จนท.อบต.หนองยายดา,ผู้นำหมู่บ้าน ในการแจกจ่ายน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.๓ บ.หนองกระดี่ ต.หนองยายดา จำนวน ๑๐ ครอบครัวปริมาณน้ำที่แจกจ่าย จำนวน ๒ เที่ยว น้ำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร โดยใช้รถน้ำสนับสนุนจาก กกล.รส.จว.อ.น. (ร.๔) จำนวน ๑ คัน เนื่องจากราษฎรในพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ในการช่วยเหลือเบื้อนต้น ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั้งไปปกติ