Reporter&Thai Army

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ จัดกิจกรรมชักชวนคณะครูและนักเรียนโรงเรียน สมาคมพยาบาลไทย หมู่ ๑ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ในหัวข้อปลูกป่าให้กับโรงเรียนและชุมชน

เมื่อ ๒๔๑๓๐๐ ก.ย. ๖๑ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร้อย.ทพ.๓๒๐๑ จัดกิจกรรมชักชวนคณะครูและนักเรียนโรงเรียน สมาคมพยาบาลไทย หมู่ ๑ ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว จ.น่าน ในหัวข้อปลูกป่าให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยการร่วมกันปลูกต้นไม้ จากการเพาะเมล็ดพันธุ์ ที่ได้จากการหาเมล็ดพันธุ์ง่ายๆ ที่มีในชุมชน ในแนวคิด “ปลูกต้นไม้คืนให้ป่าง่ายๆ แบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย” ต่อเนื่องมาจากที่หน่วยได้ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนดำเนินการเพาะกล้าไม้โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชน นำมารีไซเคิลเป็นกระถางเพาะกล้าไม้ เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๖๑ โดยมีกล้าไม้ที่จะนำมาปลูก จำนวน ๑๕๐ ต้น อาทิ มะขาม,กระท้อน,เงาะ และ มะค่าโมง เป็นต้น ใช้พื้นที่ในการปลูก ๒ งาน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวกับป่า ให้มีความชุ่มชื้น รวมถึงให้ราษฎรในพื้นที่ ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ได้จากการปลูกในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการ ก้าวตามพ่อ บ้านถ้ำเวียงแกฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๗๐ คน แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๒๔๑๔๓๐ ก.ย. ๖๑ เหตุการณ์ปกติ