Uncategorized ข่าวการศึกษาและไอที

โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562

โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2562วันนี้ 17 พ.ย.62 ที่ อาคารนันทา สวนนงนุชพัทยา ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 8 ชลบุรี เป็นประธานมอบ พร้อมด้วย นางภารดา สุจริตกุล ประธานการจัดงาน คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ บุพการีและผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครอง ครอบครัวเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลานและเพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนวิชาชีพดูแลสุขภาพ โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 150 คน และมีผู้เข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ 100 คน 

ทั้งนี้สำหรับโรงเรียนชลบุรีการบริบาลและภาษาศาสตร์ เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เปิดสอนหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและวิชาการดูแลเด็กเล็ก ระยะเวลาเรียนตลอดหลักสูตร 6 เดือน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และฝึกงานในสถานพยาบาลอีก 3 เดือน ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-235-698, 081-9234887

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323