ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีสำโรง


ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.ศรีสำโรง
วันนี้ (18 ธ.ค.61) เวลา 09.30 น.นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะ มอบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติติงานแก่ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายจิรชาติ นาคสวัสดิ์ นายอำเภอศรีสำโรง รายงานถึงสภาพความเป็นอยู่ ปัญหาและอุปสรรคในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการพบปะพูดคุย เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดสุโขทัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามนโยบายรัฐบาล โดยการลงพื้นที่ในวันนี้เน้นในเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโครงการพระราชดำริ อาหาร/เกษตร และความเดือดร้อนของประชาชน และโครงการจิตอาสา ให้ร่วมมือร่วมใจในทุกภาคส่วน ทำงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ เน้นความสะอาดจากบ้านก่อนนำไปสู่ชุมชน เรื่องนโยบายของรัฐ(ยุทธศาสตร์ชาติ) ใน 6 เรื่องหลัก ได้แก่ 1. ความมั่นคง 2.เศรษฐกิจ 3.ด้านสังคม 4. สิ่งแวดล้อม 5.พัฒนาศักยภาพและ 6.ระบบ(ให้มีประสิทธิภาพ)
อีกทั้งขอให้ชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการพัฒนาหมู่บ้าน ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง และมีการพัฒนาต่อยอดจากภูมิปัญญาจนสามารถจนสามารถสร้างเป็นอาชีพที่เสริมเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ และลดรายจ่ายในครัวเรือน

วิชัย สิทธิพันธ์ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย 055612286