พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบปะหารือและเยี่ยมชมการดูแลผู้สูงอายุ


วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ในคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเอก อรุณ สมตน รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ และอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่พบปะหารือและเยี่ยมชมการดูแลผู้สูงอายุ

ณ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ ต่อจากนั้น เวลา 13.30 นาฬิกา คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ได้ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาต้นแบบกิจการเพื่อสังคมในการดูแลผู้สูงอายุ (Buddy Home Care) ดำเนินการโดยมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ

กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน