#ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศาสนาประเทศจอร์แดน เยือน มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ. สาขาเชียงใหม่


#ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงศาสนาประเทศจอร์แดน เยือน มูลนิธิเพื่อภราดรภาพ. สาขาเชียงใหม่
ที่ร้านอาหารมัตอัมอิควาน ถนนเจริญประเทศ เชียงใหม่ เวลา 17.00 น. อ.ฮูเซ็น ขนแดง ผู้อำนวยการมูลนิธิ สาขา เชียงใหม่ อ.ยาซีน อนันต์นับ รองประธานมูลนิธิฯสาขาเชียงใหม่และคณะต้อนรับ เชคฮีซัม อัตตามีมี่ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศาสนาประเทศจอร์แดน และเชคฮารูน ตออัต ผู้ดูแลสาขามูลนิธิเพื่อภารดรภาพในแถบตะวันออกกลางและภริยา ในโอกาสมาเยี่ยมเยือน สาขาทั่วภาคพื้นเอเซีย ซึ่งครั้งนี้ถึงเชียงใหม่ เพื่อดูการทำงานและขับเคลื่อนงานในพื้นที่ภาคเหนือ

มูลนิธิเพื่อภารดรภาพ ชื่อภาษาอังกฤษ GLOBAL IKHWAN FOUNDATION เป็นองค์กรการค้าตามรูปแบบอิสลาม กำเหนิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีท่าน อบูยา เชคอัลอารีย์ มูฮัมมัด อัตตามีมี่ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีแนวคิด สร้างพลังรอบด้านทุกมิติให้กับพี่น้องมุสลิม ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิถีการดูแลช่วยเหลือ เอื้ออาทร ซึ่งกันและกัน
ปัจจุบันมีสาขาและเครืออข่ายอยู่ทั่วโลกกว่า 24 ประเทศ ทั้งในยุโรบและเอเซียทุกประเทศ และกำลังขยายฐานไปยังบอสเนีย และประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิมีวิสัยทัศน์ประจำองค์กร
“คนที่ดีที่สุดคือคนที่ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นมากที่สุด”
และมีพันธกิจในการทำงานขับเคลื่อนสังคมดังนี้
“ให้การดูแลอุปถัมป์และให้การฝึกฝนวิชาชีพแก่เด็กและเยาวชน ที่กำพร้ายากจนตลอดจนหญิงหม้ายที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิ ปลูกฝั่งและพัฒนการทางด้านศาสนาให้ความรักและเกรงกลัวต่อพระเจ้า สร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งอดทนเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และเป็นที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนสังคมเป็นสังคมที่สงบร่มเย็น”
เหล่านี้คืออุดมการณ์การทำงานของกลุ่มโกลบ้อลอิควาน มาเลเซีย และแน่นอนแนวคิดย่อมต่างกับกลุ่มอิควานในโลกอาหรับ…
(ขอความ คุณ ชุมพล ศรีสมบัติ)