Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ ที่จว.เชียงใหม่

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ ที่จว.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด ภายหลังสภาพอากาศบางจังหวัดเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ PM2.5

พล.ต.อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุม VTC ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ประจำสัปดาห์ ที่จว.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังการดำเนินงานป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับจังหวัด โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วม
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า ปัจจุบันหลายภาคส่วนได้ให้ความสนใจคุณภาพอากาศทางภาคเหนือ โดยเฉพาะค่า pm 2.5. ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับสาเหตุของการเกิดค่าคุณภาพอากาศ โดยเฉพาะการจราจร และการก่อสร้าง การบริหารจัดการเชื้อเพลิงในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ขอให้แต่ละจังหวัดมีการบริหารจัดการให้เหมาะสม
สำหรับการจัดกำลังพลเพื่อเฝ้าระวังไฟป่าขณะนี้ทุกจังหวัดมีการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ เพื่อเตรียมความพร้อมตั้งแต่ห้วงนี้จนถึงเดือน เม.ย.63 ตามแผนเผชิญเหตุของจังหวัดที่ตั้งไว้

ทั้งนี้ในห้วงวันที่ 23 – 25 ธ.ค.นี้ กรมกิจการพลเรือน กองทัพบก ร่วมกับกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเตรียมจัดประชุมการพัฒนาองค์ความรู้ในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้และแนวทางป้องกันไฟป่า 9 จังหวัดของภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้ และแนวทางป้องกันไฟป่าในพื้นที่