Reporter&Thai Army Uncategorized ข่าว เชียงราย

แน่นแฟ้น ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ครั้งที่ 96 ‘ ถก TBC – 96 ’ หารือความร่วมมือรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควัน …..เตรียมจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 “

“ แน่นแฟ้น ” ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 เจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย – เมียนมา ครั้งที่ 96 ‘ ถก TBC – 96 ’ หารือความร่วมมือรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควัน …..เตรียมจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 ”

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 พันเอก ชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา (อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ) ฝ่ายไทย และ พันโท เปี้ยโส่งอ่อง ผู้บังคับกองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 293 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น เมียนมา- ไทย ฝ่ายเมียนมา (จังหวัดท่าขี้เหล็ก) ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นของทั้งสองฝ่าย ครั้งที่ 96 (TBC – 96) โดยฝ่ายไทย เป็นเจ้าภาพ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

สำหรับการประชุมดังกล่าวฝ่ายไทยมีข้อหารือต่อ ฝ่ายเมียนมา ในประเด็น เรื่องการขอความร่วมมือ การติดตามบุคคลและผู้กระทำความผิดที่หลบหนี ตามที่ฝ่ายไทยได้ประสานฝ่ายเมียนมา ขอให้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่ระทำผิดกฎหมายประเทศไทย หลบหนีไปอยู่ในพื้นที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ขอให้รถขนส่งสินค้า ขนาดเล็ก และรถบัสนักท่องเที่ยว ไปใช้สะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 ขอให้รถขนส่ง-สินค้า ขนาดเล็ก เข้ามายังฝั่งไทยผ่านทางสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเครื่องเอ็กซ์เรย์ (เฉพาะขาเข้าประเทศไทย) เพื่อป้องกันและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมาย และให้รถบัสนักท่องเที่ยว ผ่านเข้า – ออกทางสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 2 เพื่อแก้ปัญหารถติด บริเวณสะพานมิตรภาพข้ามน้ำสาย แห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

จากนั้น ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2/ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ฝ่ายไทย หารือกำหนดจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 ” ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย เมียนมา สาขาจังหวัดเชียงราย กำหนดจัดงาน “เคาท์ดาวน์ 3 แผ่นดิน 2020 ” ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 – วันที่ 1 มกราคม 2563 บริเวณหน้าด่านพรมแดนถาวรสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ขอให้ฝ่ายเมียนมา ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุญาตขยายการเปิด – ปิด จุดผ่านแดนถาวรเมียนมา – ไทย (สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1) จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในวันที่ 31 อันวาคม 2562 เวลา 21.00 o. (เวลาไทย) ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 02.00 น. (เวลาไทย) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในห้วงเทศกาลปีใหม่
ของทั้ง 2 ประเทศ

รวมถึงหารือการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป้าและหมอกควัน ปัจจุบัน ในพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5, PM 10 และ AQI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของราษฎรทั้งสองประเทศ และมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของ อำเภอแม่สาย และ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ฝ่ายไทยขอความร่วมมือฝ่ายเมียนมา เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์เน้นย้ำให้ราษฎรงดเว้นการเผาทุกชนิด บริเวณพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – เมียนมา ด้านตรงข้าม จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ในห้วงเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี เพื่อลดปัญหาไฟปา และหมอกควัน ซึ่งประชาชนของทั้ง 2 ประเทศ ต่างได้รับผลกระทบเช่นกัน

สุดท้าย ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย – เมียนมา ฝ่ายไทย กล่าวขอบคุณฝ่ายเมียนมา ที่อนุมัติให้รถรับ-ส่งนักเรียน และรถฉุกเฉิน ผ่านแดนโดยใช้สะพานมิตรภาพ ไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการลดปัญหาการจราจรหนาแน่น บริเวณสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1