Uncategorized ข่าวรัฐสภา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายคิม เช พง (H.E. Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายคิม เช พง (H.E. Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีเหนือ ประกอบด้วย พลเรือเอก นพดล โชคระดา รองประธานกลุ่มมิตรภาพฯ และพลเอก ธงชัย สาระสุข กรรมการกลุ่มมิตรภาพฯ และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง
ไทยและเกาหลีเหนือมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมายาวนานตลอด 44 ปี นับตั้งแต่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อปี 2518 ซึ่งการครบรอบ 44 ปีนี้ภาคประชาชนของไทยได้จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะเนื่องในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เกาหลีเหนือ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศอยู่ในระดับที่ดี โดยฝ่ายไทยได้จัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีเหนือ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน โดยวุฒิสภาพร้อมร่วมมือกับเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน