จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562


จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมกับการระดมพ ลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 การระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ของจังหวัดเชียงราย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน กู้ชีพกู้ภัย ภาคีเครือข่ายฯ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน อาสาสมัครภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน ชมรมคนรักษ์รถเชียงราย ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันที่เกิดภัยพิบัติรุนแรง คือ เกิดคลื่นยักษ์สึนามิ ก่อให้เกิดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนานาชาติเป็นจำนวนมาก ประกอบกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้กำหนดช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 และให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ขึ้น

จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 การระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับประชาชน ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ สามารถลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติประเภทต่าง ๆ ได้ ตามคำขวัญการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

โดยในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีได้อ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562 จากนั้น นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมยืนสงบนิ่งไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากเหตุการณ์สึนามิ และกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 จากนั้น ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรสาธารณกุศลที่มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยและอุบัติภัย จำนวน 20 หน่วยงาน จากนั้นประธานในพิธีได้ปล่อยขบวนรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” และปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตามสถานการณ์ในปัจจุบัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น เป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคน จังหวัดเชียงรายจึงขอให้ทุกหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตระหนักและตื่นตัว เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันตนเองและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพร้อมออกปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในป้องกันสาธารณภัย อุบัติภัย และอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวเชียงราย และผู้มาเยือน “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยได้ตั้งเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลงน้อยกว่า ค่าเฉลี่ยสามปีย้อนหลังต่อไป

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
26/12/62

,