Uncategorized ข่าว เชียงราย ข่าวบันเทิงและกีฬา

จังหวัดเชียงรายมอบให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” สู่การพัฒนากำลังคนให้สุขภาพแข็งแรง

จังหวัดเชียงรายมอบให้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” สู่การพัฒนากำลังคนให้สุขภาพแข็งแรง

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิคด้านซ์ ในช่วงกลางสัปดาห์ หลังจากว่างเว้นภารกิจหน้าที่ประจำ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ส่งอาจารย์สายัณห์ จันทาพูน เป็นผู้นำกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายจากสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย โดยร่วมกันเต้นกิจกรรมเข้าจังหวะแอร์โรบิคด้านซ์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” (Sports For all 4.0) เมื่อบ่ายวันพุธที่ 18 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ชั้นล่าง กลางศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้นำเต้นมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย “กีฬาเพื่อมวลชน 4.0” (Sports For all 4.0) ด้วยการเต้นแอโรบิกจะจัดขึ้นในทุกวันพุธของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 15.30 น.เป็นต้นไป เพื่อสนับสนุนให้เกิดความตระหนักในด้านสุขภาพและพลานามัยของกำลังคน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต เกิดการปฏิบัติงานร่วมกัน การทำงานแบบเป็นทีม โดยการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ ทำให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เคารพในกฎกติกา และเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้บริหารจังหวัดเชียงรายที่มีคุณประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของกำลังคนในภาครัฐต่อไป

???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/12/62