Reporter&Thai Army ข่าว ปัตตานี

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทบ. และคณะนักศึกษาหลักสูตร พรส. รุ่นที่ 17 ลงใต้ศึกษาดูงานร่วมพัฒนาและมุ่งขจัดปัญหา เพื่อสร้างพื้นที่ จชต. ให้มีความมั่นคงยั่งยืน

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ต้อนรับ ผบ.รร.สธ.ทบ. และคณะนักศึกษาหลักสูตร พรส. รุ่นที่ 17 ลงใต้ศึกษาดูงานร่วมพัฒนาและมุ่งขจัดปัญหา เพื่อสร้างพื้นที่ จชต. ให้มีความมั่นคงยั่งยืน

️วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ พลตรี เจษฎ์ จันทรสนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก พร้อมคณะโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้การก่อการร้ายและการก่อความไม่สงบ สำหรับผู้บริหาร (หลักสูตร พรส.) รุ่นที่ 17 ในโอกาสเดินทางตรวจ / ศึกษาภูมิประเทศในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ร่วมประชุมรับฟังการบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตร พรส. รุ่นที่ 17 โดยมี ผู้บังคับบัญชา, ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้, ผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ต้อนรับและร่วมประชุมฯ

โอกาสนี้ พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้ได้ให้การต้อนรับคณะฯ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้ยึดถือกรอบแนวทางหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเป็นหลักในการแก้ไขปัญหาปฏิบัติตามแผนบริหารแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีบูรณาการกับทุกภาคส่วน มุ่งเน้นให้ประชาชมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม แม้ว่าในปัจจุบันผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงมีความพยายามที่จะก่อเหตุ อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยังคงปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกและเชิงรับ ในงานสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

จากนั้น ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติงานที่สำคัญด้านความมั่นคงในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงการประเมินผลการปรับลดพื้นที่ การประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ตลอดจนตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรฯ ได้นำเสนอผลงานผ่านหัวข้อ “แนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบ” Comeback Home อยู่ดี มีรายได้ ชายแดนใต้สงบสุข โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป้าหมายคือต้องการให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้หารือแนวทางการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ภาพข่าว/ ตอริก สหสันติวรกุล ปัตตานี

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์
#กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า