Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส. จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ หมู่ รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๓) อ.ลานกระบือ ร่วมกับ กอ.รมน. จว.ก.พ. พร้อมด้วยโรงพยาบาลลานกระบือ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ และนายไพรรัตน์ จูด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ.เกาะสีเสียด ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือฯ ให้การต้อนรับชมรมแม่บ้านสาธารณสุข

เมื่อ ๑๘๑๐๓๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส. จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ หมู่ รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๓) อ.ลานกระบือ ร่วมกับ กอ.รมน. จว.ก.พ. พร้อมด้วยโรงพยาบาลลานกระบือ, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลานกระบือ และนายไพรรัตน์ จูด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ.เกาะสีเสียด ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือฯ ให้การต้อนรับชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดกำแพงเพชร และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดกำแพงเพชร ที่เดินทางมาเยี่ยมครอบครัวของนางสาววันเพ็ญ แก้วเกตุ ผู้ซึ่งขอพระทานความช่วยเหลือให้แก่บุตรชายฯ ในการนี้ทางคณะได้มอบเครื่องบริโภค อุปกรณ์สำหรับกายภาพบำบัด และเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย