ข่าว ยโสธร

“วชช.ยโสธร อบรมโครงการพัฒนาอาชีพฯผู้มีรายได้น้อยลดความเลื่อมล้ำทางสังคม”

“วชช.ยโสธร อบรมโครงการพัฒนาอาชีพฯผู้มีรายได้น้อยลดความเลื่อมล้ำทางสังคม”ที่ศาลาประชาคมบ้านกุดหิน หมู่ที่4 ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.30 น.นายชัยวิวัฒน์ วงค์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนยโสธรเป็นประธานการดำเนินการอบรมพัฒนาอาชีพและลดความเลื่อมล้ำทางสังคมของผู้มีรายได้น้อย โดยนายวสันต์ บุญล้น อาจารย์ผู้ดำเนินกิจกรรมกล่าวว่าวัตถุประสงค์ที่จัดให้มีหลักสูตรการอบรมทำชาจากข้าวอินทรีย์และการผลิตฮอร์โมนจากไข่เพือเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน. รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

และรู้จักการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อการตลาด และรู้จักการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการเกษตร ลดต้นทุนหรือรายจ่ายการทำเกษตรและเพื่อให้เกษตรผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันพร้อมสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับคนอื่นที่สนใจหันมาทำงานสร้างรายได้เสริมกับครอบครัว ในการอบรมครั้งนี้มีกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนและอนุกรรมการสภาวิชาการวิทยาลัยชุมชนยโสธรร่วมสังเกตุการณ์แลงะเป็นกำลังใจให้กับผู้อบรม มีผู้สนใจเข้าอบรมทั้งสิ้น35 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มผู้ผลิตชาข้าวอินทรีย์บ้านเป้า ต.ทุ่งนางโอก อ.เมือง จ.ยโสธรและกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตฮอร์โมนไข่บ้านม่วงได้ให้ความรู้และฝึกปฎิบัติให้ผู้เข้าอบรมรู้จักคิดได้ คิดเป็น ทำเป็น สู่ความยั่งยืนต่อไป

///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน