Uncategorized ข่าว ยโสธร

“ผู้ว่าราชการยโสธรเปิดงานนิทรรศการวันดินโลก”

“ผู้ว่าราชการยโสธรเปิดงานนิทรรศการวันดินโลก”
ที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลหนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

13 ธันวาคม2562เวลา13.30 น.นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดนิทรรศการวันดินโลก ประจำปี2562″St0p Soil Erosion Save Our Futureนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธรกล่าวว่า วันดินโลกที่เกิดขึ้นมีความเป็นมาที่น่าสนใจเพราะสมาพันธ์สมาคมวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล”นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เมื่อวันที่ 16 เมษายน2555 แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก

เพื่อยกย่องถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์และโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกพร้อมกันนึ้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่5ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก(World Soil.Day) โดยมีการบรรจุ ในปฏิทินปฏิบัติงาน ขององค์การสหประชาชาติ อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีพ.ศ 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายมอบหมายให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลก สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธรมีการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง”ภูมิกถา” โดยพระครูอนุรักษ์วรติด เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า อ.เมือง จ.ยโสธร และมีนิทรรศการต่างๆจากหลายหน่วยงานพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดเวทีเสวนา “การจัดการดินเพื่อการเกษตรอินทรีย์” โดยมีเกษตรกรดีเด่นเป็นผู้ที่เสวนาในช่วงเช้าของวันนี้พร้อมมีพิธีมอบโล่หมอดินอาสาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562 สำหรับหัวข้อที่เป็นงานหลักการพัฒนาที่ดินปีนี้มีหัวข้อว่า Stop Soil Erosion Save Our Future:ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน/พร้อมมีการนำสินค้าเกษตรอินทรีย์จากกลุ่มเกษตรกรอำเภอต่างๆมาจำหน่ายในกิจกรรมนี้ด้วย มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ450 คน สร้างชีวิต สร้างอนาคต กำหนดเป้าหมาย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาดิน/

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร ภาพข่าว