Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล่ำวุฒิสภา พร้อมคณะ เดินทางมาศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล่ำวุฒิสภา พร้อมคณะ
เดินทางมาศึกษาสภาพพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

บ่ายวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวั ดเชียงราย พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล่ำวุฒิสภา พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา เสนอแนะการแก้ปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ำเชิงในด้านโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ นายจรินทร์ จกกะพาก กรรมาธิการและอนุกรรมาธิการศึกษาเสนอแนะ แก้ปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน และพลโท เจรศักดิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการ ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภเมืองเชียงราย ในโอกาสลงพื้นที่ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2562

พร้อมกันนี้ ได้มีโอกาสพบปะหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการ ที่ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นในเรื่องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงราย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพะเยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 เกษตรจังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ในประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรของประชาชน และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

โดยหลังจากนั้น ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล่ำวุฒิสภา พร้อมคณะมีกำหนดการจะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานลุ่มน้ำลาวของเครือข่ายชุมชนรักษ์ป่าลุ่มน้ำแม่ลาว ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมประกอบข้อมูลและข้อเท็จจริงในพื้นที่ตามลำดับต่อไป

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
13/12/62