ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานโครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งผลงานโครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) หัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

โครงการการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรับรู้ของประชาชนและผลิตสื่อเพื่อให้ความรู้ผู้ใช้ระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 และระบบบริการสุขภาพอย่างครบวงจรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ในหัวข้อ “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ในฐานะหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการใช้บริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินหมายเลข 1669 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวด ออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร โดยเปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 และจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 18 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ แนวคิดและนิยาม สื่อสัญลักษณ์ (Mascot) “การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” คือ สื่อสัญลักษณ์ที่มีความเชื่อมโยงกับระบบบริการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1669 สะท้อนถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการให้บริการ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโครงการได้ในทุกรูปแบบ โดยกลุ่มเป้าหมาย และคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด เป็นนักเรียน นักศึกษาและบุคคลประชาชนทั่วไป สามารถส่งผลงานได้ทั้งรายบุคคลหรือกลุ่มละไม่เกิน 3 คน เปิดรับสมัครส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึง 5 ตุลาคม 2562 จากนั้นจะโพสต์ผลงานประกวดลงบน Facebook เพื่อหารางวัล Popular vote ระหว่างวันที่ 7 – 14 ตุลาคม 2562 และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องทำตามกติกาที่กำหนดไว้ เช่นออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ในอิริยาบถ (Character) ต่าง ๆ โดยกำหนดให้มี ด้านหน้า – ด้านข้าง – ด้านหลัง และออกแบบคำขวัญ (Slogan) ที่สอดคล้องกัน ผลงานที่นำเสนอจะต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงตามแนวคิด สะท้อนให้เห็นถึงความรวดเร็ว และประสิทธิภาพของการให้บริการ โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจนไปยังกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด แรงบันดาลในการออกแบบผลงานให้ชัดเจน ผลงานที่นำเสนอต้องสามารถนำไปผลิตเพื่อการสวมใส่ได้จริงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานได้ ซึ่งสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ผ่านการประกวดมาก่อน และเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง โดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกสงวนสิทธิ์ในการประกวดและรับเงินรางวัล โดยทางโครงการจะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานออกแบบที่เข้าประกวดเป็นไฟล์ดิจิทัล โดยกำหนดให้ใช้รูปแบบไฟล์ภาพเป็น vector illustrator หรือ Photoshop ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300dpi ขึ้นไป โดยในรูปแบบไฟล์ .JPEG หรือ .PNG และมีการส่งไฟล์ต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์ .Ai .PSD หรือ .ESP สามารถส่งผลงาน ทางออนไลน์ได้ 2 ทาง คือ https://forms.gle/oGUutr6MYjDHpo7EA และทาง E-mail : [email protected] (ในกรณีที่ส่งในแบบฟอร์มไม่ได้) โดยการส่งผลงานจะต้องระบุข้อมูลได้แก่ ชื่อ และนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมล์ ของผู้เข้าร่วมประกวด ชื่อสถาบันการศึกษา (กรณีของนักเรียน นักศึกษา) ชื่อผลงาน แนวคิดในการออกแบบ ภาพสัญลักษณ์ (Mascot) คำขวัญ (Slogan) โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถติดตามรายละเอียด และความเคลื่อนไหวได้ทาง Facebook “แพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” และ Facebook “คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”
สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัลชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล Popular vote 1 รางวัล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ชนะเลิศหรือรางวัลชมเชย มีสิทธิ์ได้รับรางวัล Popular Vote ควบคู่กัน
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 093-535-5592 อีเมล : [email protected] หรือทาง Facebook “แพทย์ฉุกเฉิน 1669 ทั่วไทย” และ Facebook “คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”.

ทรงวุฒิ ทับทอง