Reporter&Thai Army Uncategorized

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ หน่วยงาน…ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน หลังเกิดฝนฟ้าคะนอง วาตภัยพัดถล่มเสียหายกว่าฮ 5 อำเภอ บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 70 หลัง

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ หน่วยงาน…ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน หลังเกิดฝนฟ้าคะนอง วาตภัยพัดถล่มเสียหายกว่าฮ 5 อำเภอ บ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า 70 หลัง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 00.10 – 01.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับแจ้งจาก ปภ.จังหวัดกำแพงเพชรว่า เกิดฝนตกฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ในพื้นที่ จว.กำแพงเพชร ทำให้มีสถานที่และบ้านเรือนของราษฎรได้รับความเสียหาย ดังนี้

1. ไฟฟ้าดับ ต้นไม้ล้ม
1) อ.เมือง 9 ตำบล (ต.ในเมือง, ต.เทพนคร, ต.สระแก้ว, ต.นิคมทุ่งโพธ์ทะเล, ต.ทรงธรรม, ต.อ่างทอง, ต.ไตรตรึงษ์, ต.นาบ่อคำ, ต.ท่าขุนราม)
2) อ.บึงสามัคคี
3) อ.ขาณุฯ
4) อ.ไทรงาม
5) อ.ลานกระบือ

ซึ่งปัจจุบันหน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซม แก้ไข และการไฟฟ้าได้ดำเนินการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ได้แล้ว

2. วาตภัย 5 อำเภอ 18 ตำบล 40 หมู่บ้าน บ้านเสียหาย 65 หลัง

1) อ.ขาณุวรลักษบุรี (8 ตำบล 20 หมู่บ้าน 37 หลัง)
– ตำบลสลกบาตร 3 หมู่บ้าน 6 หลัง
– ตำบลบ่อถ้ำ 4 หมู่บ้าน 5 หลัง
– ตำบลแสนตอ 2 หมู่บ้าน 3 หลัง
– ตำบลวังชะพลู 4 หมู่บ้าน 7 หลัง
– ตำบลป่าพุทรา 3 หมู่บ้าน 7 หลัง
– ตำบลโค้งไผ่ 1 หมู่บ้าน 2 หลัง
– ตำบลดอนแตง 2 หมู่บ้าน 4 หลัง
– ตำบลวังหามแห 1 หมู่บ้าน 3 หลัง

2) อ.ทรายทองวัฒนา (1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 1 หลัง)
– ต.ทุ่งทราย 1 หมู่บ้าน 1 หลัง

3) คลองลาน (1 ตำบล 1 หมู่บ้าน 2 หลัง)
– ต.คลองลานพัฒนา 1 หมู่บ้าน 2 หลัง

4) อ.ปางศิลาทอง (2 ตำบล 4 หมู่บ้าน 8 หลัง)
– ต.โพธิ์ทอง 4 หลัง
– ต.หินดาต 4 หลัง

5) อ.เมือง (6 ตำบล 14 หมู่บ้าน บ้าน 17 หลัง)
– ตำบลท่าขุนราม 3 หมู่บ้าน 6 หลัง และโรงเรียนเสียหายบางส่วน 1 แห่ง
– ตำบลคลองแม่ลาย 3 หมู่บ้าน 6 หลัง และวัดเสียหายบางส่วน 1 แห่ง
– ตำบล อ่างทอง 1 หมู่บ้าน 1 หลัง และต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าขาด จำนวน 1 จุด
– ตำบลวังทอง 1 หมู่บ้าน 1 หลัง

– ตำบลนาบ่อคำ 3 หมู่บ้าน 3 หลัง (ในพื้นที่หมู่ 22 มีประปาหมู่บ้านประปาหมู่บ้าน ได้รับความเสียหายเล็กน้อย 1 แห่ง และเสาไฟฟ้าหัก จำนวน 3 ต้น)

– ตำบลนครชุม พื้นที่ หมู่ 6 มีต้นไม้ล้มทับเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด และหมู่ 13 ต้นไม้ล้มทับขวางเส้นทางการจราจร จำนวน 1 จุด