Reporter&Thai Army ข่าวเชียงใหม่

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ทำประชาคม

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ทำประชาคมเพื่อชี้แจงสถานการณ์และร่วมแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติด ในพื้นที่อำเภออมก๋อย
พ.อ.สุรพัศม์ นำชัยรุ่งรัศมี เสนาธิการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อยเปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภออมก๋อย (ศป.ปส .อ.อมก๋อย)

ร่วมกับศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 สถานีตำรวจภูธรแม่ตื่น สถานีตำรวจอมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตื่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ส่วนแยกอำเภออมก๋อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการลงพื้นที่ประชาคมเพื่อชี้แจงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนหารือข้อราชการสำคัญต่างๆ ในการร่วมแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดชนิดอื่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อย อันสอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติดและความมั่นคงพื้นที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) ตามแผนการลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้านเป้าหมาย ตามแผนการลดพื้นที่การปลูกฝิ่นซ้ำซาก ณ บ้านแม่ระอาใน ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ชี้แจงแผนและมาตรการแต่ละหน่วยงานในการบูรณาการแก้ไขปัญหาฝิ่นและยาเสพติดในพื้นที่ตามแผนการลดพื้นที่การปลูกฝิ่นฯ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามกลไกการบริหารจัดการและอำนวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภออมก๋อย ทั้งด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม ด้านการบำบัด ด้านการส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น


สำหรับเป้าหมายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กำหนดให้ลดพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ได้จำนวนมากกว่า
๗๐ หมู่บ้านและหย่อมบ้าน ของจำนวนหมู่บ้านและหย่อมบ้านเป้าหมายที่กำหนดจำนวน ๑๐๑ หมู่บ้าน การดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการมุ่งเน้นขบวนการมีส่วนร่วมจากท้องถิ่นท้องที่และภาคประชาชน ในการร่วมกันตัดทำลาย ตลอดจนร่วมกันสร้างความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้ ลด ละ และเลิกปลูกฝิ่น จนนำไปสู่ผลการลดพื้นที่ปลูกฝิ่นได้ถึง ๘๗ หมู่บ้าน คิดเป็น ๘๖ เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ พื้นที่อำเภออมก๋อยมีการลักลอบปลูกฝิ่น จำนวน ๙๐๘ ไร่ มากที่สุดในประเทศไทย ส่วนปี ๒๕๖๑ ตรวจพบ และตัดทำลายไร่ฝิ่น ในพื้นที่อำเภออมก๋อยจำนวน ๕๖.๖ ไร่ ลดลง ๘๕๑.๔๓ ไร่ คิดเป็น ลดลง ๙๓.๗๖ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ลักลอบปลูกในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา