Reporter&Thai Army

“บิ๊กกบ” มอบเหล่าทัพและ สตช.สนับสนุนการประชุมและกิจกรรมในกรอบของรัฐบาล ในการที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียนในปี 2562

“บิ๊กกบ” มอบเหล่าทัพและ สตช.สนับสนุนการประชุมและกิจกรรมในกรอบของรัฐบาล ในการที่ไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียนในปี 2562
——————————————————–

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพไทย ชั้น ๔ กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กล่าวแสดงความยินดี กับ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญรวมทั้งผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา โดย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มอบนโยบายแก่เหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงานให้และเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติการร่วมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศและประชาชน จำนวน ๖ ด้าน ได้แก่ การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความปลอดภัย ป้องกัน ปราบปรามการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ และให้เผยแพร่พระเกียรติคุณ พระราชกรณียกิจที่สำคัญในทุกโอกาส รวมทั้งสืบสานการพัฒนาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และดำเนินการตามพระราโชบาย “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้แก่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” การป้องกันประเทศ ให้ใช้การปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพภายใต้การอำนวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) การรักษาความมั่นคงของรัฐ ให้สนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนการปฏิรูปประเทศแผนแม่บทด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ และการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงในทุกมิติ การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยในปี ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นประธานอาเซียน จึงมอบหมายเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมการสนับสนุนการประชุมและกิจกรรมในกรอบของรัฐบาล เช่น การประชุมสุดยอดอาเซียนและในกรอบของกระทรวงกลาโหม ตลอดจนเตรียมการจัดกิจกรรมในกรอบของกองทัพไทย และกิจกรรมในกรอบของเหล่าทัพเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมในทุกระดับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ให้สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การบรรเทาภัยพิบัติ และการฟื้นฟูการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งทำให้ประเทศก้าวเข้าสู่การมีอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย “ประชารัฐ” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ “Thailand 4.0” และ การบริหารจัดการกองทัพ โดยบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพไทย ให้มีความทันสมัย ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้
การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ เป็นเวทีที่ร่วมกันพิจารณาและตกลงใจในประเด็นสำคัญ และเป็นการแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งอันเดียวกันของกองทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ประเทศชาติ รัฐบาล และประชาชน