Uncategorized ข่าว พะเยา ข่าวรัฐสภา

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมประชุมหารือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้นกยูงไทย และห้องประชุมจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมประชุมหารือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ทำกฎหมายอากาศสะอาด และโครงการต่างๆเพื่อคืนอากาศปลอดภัยให้ประชาชน
2. บูรณาการกฎหมายจัดการกว๊านพะเยา
3. โครงการนกยูง
4. โครงการกันชง-กันชา
โดยรายละเอียดที่ได้จากการหารือในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ได้มีการให้ข้อเสนอแนะที่เห็นควรดำเนินการทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค รวมทั้งเห็นควรให้บูรณาการกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น ตามหน้าที่ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของวุฒิสภา จะได้นำข้อเสนอที่ได้รับจากการหารือไปดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน