Reporter&Thai Army

หมู่ รส.ที่ ๓ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๘) อ.ภูเพียง ร่วมกับ สภ.ภูเพียง และ จนท.ปกครอง อ.ภูเพียง ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ.หอประชุม บ.นาล้อม

เมื่อ ๑๙๐๙๐๐ พ.ย.๖๑ กกล.รส.จว.น.น. โดย หมู่ รส.ที่ ๓ มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑
(มทบ.๓๘) อ.ภูเพียง ร่วมกับ สภ.ภูเพียง และ จนท.ปกครอง อ.ภูเพียง ออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ณ.หอประชุม บ.นาล้อม ม.๗ ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียงฯ มีผู้เข้าร่วมจำนวน ๖๐ คน ผลการปฏิบัติมีผู้มาขอคำแนะนำเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน ๑ ราย