Uncategorized ข่าว พะเยา เกษตรกร

จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา

จังหวัดพะเยา จัดงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา ซึ่ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยาจัดขึ้น ที่ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ตามที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา อนุมัติโครงการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมหลัก ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมย่อย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562

ของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งงานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2562 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนากระบวนการ ผลิตการแปรรูปและการตลาดเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเพื่อขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร ในฐานะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยา และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

โดยภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป การจัดแสดงนิทรรศการการเกษตร การสาธิตการแปรรูปอาหารจากข้าว และการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งการทำ ตลาดเชื่อมโยงผ่านการจับคู่ธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผู้บริโภคในพื้นที่เป้าหมายได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อสร้างโอกาสในรายได้ให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดย มีคณะจาก สปป.ลาว หอการค้าจังหวัดระนอง และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

https://youtu.be/fhaz2KBMViU