Uncategorized

กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านปิโตรเลี่ยมแก่สื่อมวลชน และ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 3.

ร้อยเอ็ด…
กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านปิโตรเลี่ยมแก่สื่อมวลชน และ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 3.

*กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ได้ตระหนักถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์ พร้อมลดความเข้าใจผิดเกิดทัศนคติที่ดีจึงจัดให้มีกิจกรรมสื่อสารข้อมูลด้านพลังงานผ่านสื่อมวลชน /ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 3 ช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน (จำนวน 3 วัน 2 คืน)
**วันนี้ 12 พ.ย.2561 เวลา 16.30 น.ณ.ห้องเรือนธารา โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน และ ผู้นำท้องถิ่น จากจังหวัดร้อยเอ็ด/มหาสารคาม/อุดรธานี. จำนวน 29 คน ลงทะเบียน โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุรชัย มณีประกร รองฯ ผวจ พิษณุโลก.กล่าวเปิดงาน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บรรยายพิเศษ เรื่อง”แนวทางการบริหารจัดการปิโตรเลี่ยมในประเทศ” เพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆได้มีโอกาสรับรูัข้อมูลการสำรวจ และ การผลิตปิโตรเลียมอย่างถูกต้อง…..

 

***นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านปิโตรเลี่ยมแก่สื่อมวลชน และ ผู้นำท้องถิ่น ครั้งที่ 3. ว่า
1.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการสำรวจ และ ปิโตรเลียม
2.สร้างความเข้าใจต่อภารกิจในการบริหารจัดการปิโตรเลียมอย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากลให้กับประชาชน และ ภาคส่วนต่าง
3.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการกำกับดูแลหน่วยงานของรัฐ การดำเนินงานของผู้ประกอบการด้านปิโตรเลี่ยมในการรักษาความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม

สมนึก. บุญศรี/รายงาน