Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายธนบดีขวาโยธาปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สอง

ร้อยเอ็ด-

วันที่ (18 พฤศจิกายน 2562) นายธนบดีขวาโยธาปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดมอบกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมออกติดตามโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่สอง ณกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคขุนสว่างเลขที่ 11 หมู่ 3ตำบลสว่างและกลุ่มเลี้ยงโคโนนโพธิ์-คำนาดี เลขที่ 163 หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร. ทูลธรรม-รายงาน