สุโขทัยจัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)


สุโขทัยจัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)วันนี้ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด (ย.อส) จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 ณ อาคารชวนชม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายประสงค์ อุไรวรณ์ ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและมีกลไกดำเนินการใน 8 ยุทธศาสตร์ซึ่งการจัดฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดในครั้งนี้. มีเยาวชนอายุ 15 – 25 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาภาคปกติ หรือเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่แต่ละอำเภอ โดยการนำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาช่วยเหลืองานของทางราชการ หรือรวมกลุ่มจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ โดยมีเยาวชนเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 100 คน ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 19 – 21 ธันวาคม 2561 นี้