สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 

วันนี้ ( 19 ธ.ค. 61 ) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกงไกรลาศ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เพื่อรับทราบการวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ กับประเด็นประชาสัมพันธ์หลักระดับจังหวัด และพิจารณาจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2562 ตามนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล บริการภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยอย่างทั่วถึง การจัดการประชุมครั้งนี้คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่มีการเชื่อมโยงระหว่างประเด็นประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศกับประเด็นประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด ซึ่งจังหวัดสุโขทัย มีประเด็นที่สอดคล้องกับประเด็นหลักระดับประเทศ จำนวน 31 ประเด็น 39 โครงการ 17 หน่วยงาน
อย่างไรก็ตามคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด จะได้มีการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันสรุปปัญหาการดำเนินงานในครั้งต่อไป