Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ 4 อ.เวียงแหง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง

เมื่อ 19 ธ.ค.๖1 ร้อย.รส.ที่ 4 อ.เวียงแหง ร่วมกับ ส่วนราชการ, กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ รร.รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ หมู่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. และดำเนินการจัดกิจกรรมให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และรับทราบปัญหาของราษฎร เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมี นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอำเภอเวียงแหง เป็นประธาน ภายในกิจกรรมมีบริการตัดผมฟรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย