Reporter&Thai Army

บำรุงขวัญ…สร้างกำลังรบ…ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก….ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย ปี 62 และมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กำลังพลกองทัพภาคที่ 3

บำรุงขวัญ…สร้างกำลังรบ…ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก….ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย ปี 62 และมอบของขวัญวันปีใหม่ให้กำลังพลกองทัพภาคที่ 3

 

พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก/ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 3 พร้อมให้โอวาท และมอบของขวัญปีใหม่กำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยมี พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการ กองทัพภาคที่ 3 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561

จากนั้น พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก / ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฎิบัติการกองทัพบก พร้อมคณะฯ ขึ้นแท่นรับความเคารพ อ่านสาส์นอวยพรปีใหม่จากผู้บัญชาการทหารบก และมอบของขวัญปีใหม่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมกล่าวให้โอวาทกำลังพลที่ปฎิบัติราชการสนามในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปการปฎิบัติงานของกองทัพภาคที่ 3 และมอบนโยบายแนวทางในการปฎิบัติงานแก่หน่วยด้วย

ต่อมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และคณะฯ วางพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเอกาทศรถ และเยี่ยมชมโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล และโรงคัดบรรจุสินค้าทางการเกษตรกองทัพภาคที่ 3 ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

โอกาสนี้ พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ วางพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 3 พระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก รับความเคารพจากแถวทหารกองเกียรติยศ พร้อมเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ด้วย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวชื่นชม และขอบคุณกำลังพลในกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล ทำให้ประเทศเดินหน้าสู่ความเจริญอย่างมั่นคง ผลการปฏิบัติงานของทหารในทุกๆด้านนั้นได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของกองทัพภาคที่ 3 ที่ได้ทำหน้าที่สมกับการเป็นสถาบันหลักในด้านความมั่นคงของชาติ ต่างทุ่มเท เสียสละ ช่วยส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพบกให้เป็นที่เชื่อถือ ยอมรับจากสังคม

 

พร้อมกันนี้ พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกในปีพุทธศักราช 2562 ให้พร้อมเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ปัญหา และภัยคุกคาม ให้กำลังพลทุกนายตั้งใจทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนให้ดีที่สุด ด้วยความจริงจัง จริงใจ และภาคภูมิใจในการเป็นทหารของชาติ เตรียมความพร้อมในทุกมิติ สนับสนุนเกื้อกูลการปฏิบัติภารกิจ การแก้ไขปัญหาของชาติให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าใจเจตนารมณ์ของกองทัพที่พร้อมช่วยเหลืออยู่เคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในหน้าที่ เสริมสร้างร่างกายให้มีความเข้มแข็ง สง่างาม มีจิตวิญญาณของความเป็นทหาร ตามแนวคิด ” Smart Soldiers Strong Army ” ที่มีความแข็งแกร่ง มีศักยภาพ พร้อมขับเคลื่อนงานของกองทัพบกในทุกรูปแบบ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี อุดมการณ์ ความรักชาติให้คงอยู่ในสังคมไทย เป็นพลังในการร่วมกันสร้างความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และความสงบสุขให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป