Reporter&Thai Army

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 เยี่ยมชมนิทรรศการจิตอาสาภาคเหนือ….ลงพื้นที่จิตอาสาสุโขทัย

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ตรวจเยี่ยม ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 เยี่ยมชมนิทรรศการจิตอาสาภาคเหนือ….ลงพื้นที่จิตอาสาสุโขทัย

พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 และลงนามสมุดเยี่ยม โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับและร่วมปฎิบัติภารกิจ ณ ห้องบันเทิงทัพ 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผังการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามพระราโชบาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เกิดความสามมัคคี และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยหน่วยราชการในพระองค์ฯ เป็นผู้กำกับดูแลปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ศูนย์ผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามพระราโชบาย

โดย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 และคณะ วางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา จากนั้น ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 และมอบแนวทางการปฏิบัติ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3

โอกาสนี้ พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) พร้อมด้วย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์การจิตอาสาภาค 3 เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสา ระดับจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และศูนย์อำนวยการจิตอาสาของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ระดับกองพล , ระดับมณฑลทหารบกที่ 31 – 310 พร้อมรับฟังการชี้แจงสภาพปัญหาทั้ง 13 พื้นที่ในเขตภาคเหนือ ด้วย

และเมื่อเวลา 13.45 น. พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 (ศอญ.จอส.904) และคณะ พร้อมด้วย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 เดินทางไปติดตามการแก้ไขปัญหาและการดำเนินงานจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากปัญหากรณีเป็นพื้นที่แล้งซ้ำซากฤดูแล้งและเป็นพื้นที่น้ำท่วมในฤดูฝน ณ ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
พร้อมรับฟังการชี้แจงจาก นายชัยโรจน์ พฤฒาวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุโขทัย

ต่อมา พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 พร้อมด้วย พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 , พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 ได้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคงคามาลัย และถวายเครื่องไทยธรรมจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นผู้นำตรวจและให้การต้อนรับ

ในการนี้ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 /กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย ได้จัดรถครัวสนามออกตั้งโรงครัวพระราชทานให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสา และจัดรถผลิตน้ำดื่ม, รถบรรทุกน้ำ พร้อมด้วยชุดแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ด้วย บริเวณ วัดคงคามาลัย (วัดปากพระ) ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาค 3 (ศอ.จอส.ภาค 3) ตามแนวทางผังการจัดพระราชทานเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการปฎิบัติงานจิตอาสาได้เต็มประสิทธิภาพตามพระราโชบาย ในการนี้ได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก เพื่อรับทราบปัญหา ณ ประตูระบายน้ำปากพระ วัดปากพระ ตำบลปากพระ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กองทัพภาคที่ 3 ได้เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ, รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัด(ฝ่ายทหาร)ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ,วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/61 (ชุดที่ 1(A), ชุดที่ 2 (B) และวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 ร่วมรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบปัญหาของแต่ละจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองฝ่ายอำนวยการกองทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามปฎิบัติภารกิจ