ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด 

26 เมษายน 2567  นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการอนุมัติ/เบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และสรุปผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินงินกู้ ประจำเดือน เมษายน 2567

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรในโครงการต่าง ๆ ดังนี้  1. โครงการปกติ วัตถุประสงค์ : โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุน จำนวน 1 สหกรณ์ วงเงินขอกู้ 5,000,000 บาท  วัตถุประสงค์ : จัดหาแม่ปุ๋ยเคมีผสมใช้เองและจำหน่ายแก่สมาชิก  จำนวน 1 สหกรณ์ วงเงินขอกู้ 1,500,000 บาท  วัตถุประสงค์ : เป็นทุนให้สมาชิกกู้  จำนวน 4 สหกรณ์ วงเงินขอกู้ 21,000,000 บาท  และ 2. โครงการพิเศษ : โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดีฯ ปี 2567 วัตถุประสงค์ : เป็นทุนให้สมาชิกกู้  จำนวน 5 สหกรณ์ วงเงินขอกู้ 8,700,000 บาท รวมเป็นเงินกว่า 35 ล้านบาท.

สมนึก บุญศรี  รายงาน