ข่าว ร้อยเอ็ด

นายเจนเจตน์. เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด. นายเจนเจตน์. เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ.เพื่อวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อน ตามยุทธศาสตร์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยกลุ่มเป้าหมายในการประชุม ประกอบด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑,๒,๓,๔,๕ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน ๖๐คน โดยจัดประชุมในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศาลาการเปรียญ วัดบ้านอ้น ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม เราจะเคลื่อนไปพร้อมกันครับ. วีระศักดิ์ จรฯรายงาน