Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

รองผู้ว่าเมืองร้อยเอ็ด..ลุย!!ตามแผนการดำเนินงานการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ชาวบ้านพอใจปรบมือดังกระหึ่ม!!!

เมื่อเวลา 09.00 น.วันพฤหัสบดีที่(31 ตุลาคม 2562)นายวันชัย คงเกษมนายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวชี้แจงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล!!
นายเลิศบุศย ์กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานและมาตรการรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล!! โรงงานน้ำตาลบ้านโป่งจำกัด**โดยมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมหน่วยงานทหารตำรวจทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.อ้างถึง หนังสือจังหวัดร้อยเอ็ดที่รอ 014215951 ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 สิ่งที่ส่งมาด้วย
1.กำหนดการประชุมและแผนที่สถานที่จัดประชุม
2. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
3. เอกสารประกอบการประชุม
บริษัท น้ำตาลบ้านโป่งจำกัดได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จาก
คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
โดยมอบหมายให้บริษัทเทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยจำกัด(บริษัทที่ปรึกษา/นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานฯและได้รับมอบอำนาจจากบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดเป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งบริษัทฯได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอ โครงการรายละเอียด

โครงการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยรายละเอียดของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดยเปิดเป็นเวทีสาธารณะ โดยบริษัทน้ำตาลบ้านโป่งจำกัดได้มอบหมายให้ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด เป็นผู้ศึกษาและจัดทำรายงาน บริษัทฯ ได้เห็นต่อรายงานและมาตรการรองกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ชานอ้อย) ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบ้านโป่งจำกัด**โดยมีผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจเป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และมีนายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอปทุมรัตต์ พร้อมหน่วยงานทหารตำรวจทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้เป็นจำนวนมากกว่า2,000 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด.ซึ่งจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีหนังสือแจ้งเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องบริษัทฯได้กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ครั้งนี้มีชาวบ้านบางส่วนที่ได้รับผลกระทบและคัดค้านไม่อยากให้มีโรงงาน ทั้งนี้ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง ได้รับสิทธิ์ตั้งโรงงานน้ำตาลมีขนาดกำลังการผลิต 24,000 ตันอ้อย/วัน จากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ตั้งอยู่บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด **ผลการลงมติที่ชาวบ้านพอใจพร้อมปรบมือดังกระหึ่มทั่วหอประชุมคือการพัฒนาโครงการโรงงานน้ำตาลน้ำตาลดังกล่าวเข้าข่ายที่ต้องจัดทำรายงานการประเมินผล สิ่งแวดล้อม(EIA) เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินโครงการตามความในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดโครงการกิจการหรือการดำเนินการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 โดย การเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเปิดโอกาสให้ได้แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อประชาชนพื้นที่ ให้ทราบถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์การให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ประชาชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการที่กฎหมายกำหนด โดยมีผู้เข้าร่วมเวที กว่า 2,000 คน””*มีผู้รับฟังการชี้แจงเป็นลมหมดสติ 1 รายโดยมีทีมปฐมพยาบาลได้ช่วยเป็นปกติ,,ผู้สื่อข่าวได้สัมภาษณ์ในเหตุในครั้งนี้!!!
พร้อมนี้ได้มีม็อปของชาวบ้าน ตำบลโนนสวรรค์ ตำบลสระบัว และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 100 คน เดินทางมาเปิดเวทีไฮปาร์ค เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงงานน้ำตาล เนื่องจากว่ากลัวมีผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลโนนสวรรค์ มีแกนนำ นำชาวบ้านส่วนมากเป็นผู้หญิง และเด็ก เข้าร่วมชูป้ายประท้วง โดยแกนนำจะพยายามนำมวลชนเข้าไปคัดค้านที่เวทีรับฟังความคิดเห็น แต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกองร้อยน้ำหวาน จาก สภ.ปทุมรัตต์ นำกำลังขัดขวางและผลักดันไม่ให้เข้าไป มวลชนมีการผลักดันกับเจ้าหน้าตำรวจสักพัก และมีซาบแช่งติดต่อกันไปจน ต้องมีการเผาพริกหุ่นฟาง ใช้อารมณ์อยู่เหนือกฎและสลายตัวหลังสิ้นสุดเวทีรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ฯ

***ผู้สื่อข่าวได้รายงานถ่ายทอดสดในวันนี้.

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{
ศรีไพร ทูลธรรม: ภาพ/ข่าว
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด}}}}}}}063-938-3149