Reporter&Thai Army

รอง.ผบ.ฉก.ร.14 เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน บ้านวาเล่ย์ – เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ ณ ศูนย์การเรียนบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

รอง.ผบ.ฉก.ร.14 เปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน บ้านวาเล่ย์ – เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ ณ ศูนย์การเรียนบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.อ.ชัยธัช ยิ้มทิม รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน บ้านวาเล่ย์ – เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ ณ ศูนย์การเรียนบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
โดยมี ร.อ.อัษฐาวุธ เมืองแมะ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก กองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 , ร.อ.คงศักดิ์ วิเลปะนะ ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1433 , รองปลัด อบต.วาเล่ย์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชน ทั้งสองประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

โดยมีหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการจังหวัดตาก, โรงพยาบาลพบพระ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวาเล่ย์, องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลวาเล่ย์ ร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว ด้วย

โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน
บ้านวาเล่ย์ – เหนือบ้านวาเล่ย์ใหม่ กิจกรรมทางการแพทย์ เพื่อเป็นการปฏิบัติงาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ของราษฎรประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ ที่มีวิถีชีวิต เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ โดยการให้ความรู้และการช่วยเหลือ กันในด้านต่างๆตามกิจกรรม 4 กลุ่มงาน 1. กุมภาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. กลุ่มงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. กลุ่มงานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 4. กลุ่มงานอื่นๆ เป็นการปฏิบัติกิจกรรมในกลุ่มงานอื่นๆ ในกิจกรรม ทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านเวชกรรม ป้องกันเป็นหลัก เนื่องจากสาธารณสุขที่ยังมีความแตกต่างกันระหว่าง ฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาร์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อทั้งจะนำพาโดยคนและสัตว์ จึงจำเป็นต้องมีการแนะนำทั้งราษฎรฝั่งไทยและฝั่งเมียนมาร์ควบคู่กันไป โดยมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ การจัดแพทย์เคลื่อนที่