Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับนายเชิดชาย สิงห์พรหม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , นายก อบต.วังข่อย , นายช่าง อบต.วังข่อย และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย

เมื่อวันที่ ๒๗ มี.ค.๖๒ เวลา ๐๘๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.ไพศาลี จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๒ (ป.๔ พัน.๔) ร่วมกับนายเชิดชาย สิงห์พรหม ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , นายก อบต.วังข่อย , นายช่าง อบต.วังข่อย และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่สำรวจบ้านที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย เนื่องจากอำเภอไพศาลีได้เกิดฝนตกและลมกรรโชกแรงทำให้เกิดความเสียหายในพื้นที่ตำบลวังข่อย และตำบลไพศาลี จำนวน ๒๗ หลัง ดังนี้
ม.๒ ต.วังข่อย บ้านเรือนเสียหาย ๖ หลัง
ม.๔ ต.วังข่อย บ้านเรือนเสียหาย ๓ หลัง
ม.๖ ต.วังข่อย บ้านเรือนเสียหาย ๔ หลัง
ม.๘ ต.วังข่อย บ้านเรือนเสียหาย ๖ หลัง
ม.๙ ต.วังข่อย บ้านเรือนเสียหาย ๖ หลัง
ม.๑ ต.ไพศาลี บ้านเรือนเสียหาย ๒ หลัง
รวม บ้านเรือนเสียหาย ๒๗ หลัง
เพื่อประเมินความเสียหาย และจัดกำลังพลของหน่วยเข้ามาช่วยดำเนินการช่วยเหลือ และซ่อมแซมบ้านที่เสียหายหนักต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย