Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่๔(บก.ควบคุมที่๑ฯ)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ จนท.โครงการหลวงแกน้อย , ผู้นำหมู่บ้านแม่แกน, คณะกรรมการหมู่บ้านแม่แกน และประชาชนจิตอาสาบ้านแม่แกน ม.๒ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อ ๒๗๐๘๐๐ – ๒๗๑๓๐๐ มี.ค.๖๒ร้อย.รส.ที่๔(บก.ควบคุมที่๑ฯ)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมกับ จนท.โครงการหลวงแกน้อย , ผู้นำหมู่บ้านแม่แกน, คณะกรรมการหมู่บ้านแม่แกน และประชาชนจิตอาสาบ้านแม่แกน ม.๒ ร่วมกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยการสร้างฝายชะลอน้ำ(ฝายกั้นน้ำขนาดเล็กแบบคอกหมู)เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง สร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐ ฝาย บริเวณ ลำห้วยแม่แกนพิกัด MB ๗๙๒๗๓๓ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/7vKa1gT5KM8