ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์


ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเดินทางตรวจราชการเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 โดยมีนายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวต้อนรับ ในการเดินทางมาในครั้งนี้ คณะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ได้ตรวจติดตามงานสำคัญของกระทรวง ในการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของไทย ยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม

รวมทั้งแผนงานและโครงการตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย ให้เร่งรัดติดตามเป็นกรณีพิเศษ แผนงานและโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความมั่นคงในระบบการคมนาคมและการขนส่งแผนงานและโครงการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แผนงานและโครงการที่มีปัญหาอุปสรรค ทำให้มีผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเอาไว้ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 การเตรียมความพร้อมด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2563 รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องขอความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่ ทั้งนี้คณะของผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ บริเวณจุดก่อสร้างโครงการซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 2331 ตอนโจ๊ะโหวะถึงอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ในพื้นที่ท่องเที่ยวภูทับเบิก อำเภอหล่มเก่าตรวจเยี่ยมจุดตรวจรถโดยสารขาออก สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหล่มสัก รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและตรวจเยี่ยมการให้บริการและการบริหารจัดการของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ และ การดำเนินงานแผนงานในโครงการต่างๆของสำนักงานทางหลวงที่ 6 เพชรบูรณ์ CR วิริทธิ์พล หรัญรัตน์

,