Uncategorized

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพี 2561

ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพี 2561
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นาย ธีรพงศ์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เนื่องในวันรพี 2561 ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดนมี นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้พิพากษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทนาย และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี
ทั้งนี้ วันที่ 7 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงมีคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อวงการกฎหมายไทย บรรดานักนิติศาสตร์ทั้งมวลได้เทิดทูนพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ทั้งได้ถือเอาวันสิ้นพระชนม์นี้ เป็นวันรำลึกคุณงามความดีของพระองค์ท่าน โดยใช้ชื่อว่า “วันรพี” พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ประสูติเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมพุทธศักราช 2417 เมื่อทรงพระเยาว์ ได้ศึกษาในโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ และที่ประเทศอังกฤษ ทรงเลือกศึกษาวิชากฎหมาย ณ วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยม ภายในเวลา 3 ปี ในปีพุทธศักราช 2439 ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงยุติธรรม และเริ่มจัดการแก้ไขงานในกระทรวงยุติธรรม เป็นกำลังสำคัญในการชำระสะสางแก้ไขบทกฎหมาย แต่งตำราและคำอธิบายต่างๆ ทั้งจัดตั้งให้มีโรงเรียนสอนวิชากฎหมายเป็นครั้งแรก และทรงเป็นอาจารย์สอนด้วยพระองค์เอง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2462 พระองค์ประชวรและได้เสด็จไปรักษา ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส จนกระทั่งวันที่ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2463 เวลา 21.00 น. พระองค์สิ้นพระชนม์ ณ กรุงปารีส ขณะพระชนม์มายุ 47 พรรษา
กิจกรรมในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทางพระพุทธศาสนา พิธีถวายมาลัยกรพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ อ่านพระราชประวัติ และกล่าวเทิดพระเกียรติ และวางพวงมาลา ตามลำดับ…

#######
ศรีไพร ทูลธรรม/รายงาน