Reporter&Thai Army

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กลุ่มมวลชนจิตอาสาชาวพิจิตร , กกล.รส.จว.พิจิตร และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร วางกระสอบทรายจำนวน 500 ใบ

19 ม.ค.62 : กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กลุ่มมวลชนจิตอาสาชาวพิจิตร , กกล.รส.จว.พิจิตร และกลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่ กอบกู้แม่น้ำพิจิตร วางกระสอบทรายจำนวน 500 ใบ บริเวณแม่น้ำพิจิตร กม.+7.5 ต.คลองคะเชนทร์ เพื่อทดน้ำไว้ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ หลังจากกรมชลประทานได้ปล่อยน้ำจากคลอง C.1 ลงมาช่วยบรรเทาภัยแล้ง และรักษาระบบนิเวศน์ของแม่น้ำ
การทำฝายในวันนี้ ทำให้สามารถหยุดการทดน้ำขึ้นมาทางต้นแม่น้ำ และเริ่มการปล่อยน้ำลงไปช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำพิจิตร ตั้งแต่ ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร เป็นต้นไป