Reporter&Thai Army Uncategorized

บรรเทาแล้ง ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำหนักบรรทุกน้ำออกจากจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอลับแล ต.อุตรดิตถ์

” บรรเทาแล้ง ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำหนักบรรทุกน้ำออกจากจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอลับแล ต.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2553 พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย/ช่วยเหลือประชาชน ออกแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค – บริโภค ให้กับ พื้นที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการ ” ราษฎร รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ” ประจำปี 2563 โดยดำเนินการแจกจ่ายน้ำจำนวน 3 เที่ยว รวม 30,000 ลิตร ให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ไว้สำหรับการบริโภคและบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนด้วย