เกษตรกร

ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่” อำเภอกุดชุม

20 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่” อำเภอกุดชุม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุม กล่าวว่าการจัดงาน “ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่” นั้นโดยเฉพาะจังหวัดยโสธรนั้นเป็นจังหวัดที่มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการทำเกษตรอินทรีย์ให้ก้าวไกลสู่สากล อำเภอกุดชุมเป็นชุมชนต้นแบบในการทำเกษตรอินทรีย์ จะเห็นได้จากมีบุคคลที่โด่งไปทั่วโลกคือ นายมั่น สามสี การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของชุมชน เพื่ออนุรักษ์พันธ์ขาวไทยและเกษตรอินทรีย์ สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้คนในชุมชนรักใคร่ปรองดอง สืบสานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ให้อยู่คู่กับสังคมเกษตรกรรมของคนอีสาน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยังเป็นการเปิดพื้นที่ค้าขายให้ชุมชนอีกด้วย โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นการนำรวงข้าวมารวมกันแล้วร้อยรักถักทอ ประดิษฐ์ประดอยรวงข้าวให้เป็นปราสาทข้าวอันงดงามวิจิตรพิศดารดั่งวิมานใช้รวงข้าวมากกว่า 1,700,000 รวง จากชุมชน 9 ตำบล 128 หมู่บ้าน มาทำเป็นปราสาทข้าว มีการแข่งขันการหุ่งข้าวด้วยหม้อดิน การแข่งขันตำข้าวด้วยครกโบราณ การแข่งขันส้มตำลีลา การในพิธีเปิดยังมีการแสดงการฟ้อนลำ ขบวนเกวียนตกแต่งจากข้าวอย่างงดงามอีก 10 ขบวนอีกด้วย///พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน