ข่าว ราชบุรี

พช.ราชบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

พช.ราชบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหลายกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เเละ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ตลอดจนข้าราชการ ประชาชน เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรีหลายกระทรวง และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อตรวจราชการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และเยี่ยมชมกาดวิถีชุมชนคูบัว (ตลาดไท-ยวน) ตำบลคูบัว ณ.วัดโขลงสุวรรณคีรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในการนี้
นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการราชบุรี พร้อมด้วย นางทศมนพร พุทธจันทรา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมให้กำลังใจ กลุ่มอาชีพสตรีผู้ผลิตสินค้า OTOP ประเภทผ้าจก ของศูนย์ทอผ้าจกคูบัวจากบ้านใต้ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี และศูนย์ทอผ้าจกวัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นผ้าจกพื้นเมิองที่สียสานการทอผ้าของชาว ไท-ยวน ที่อพยพมาจากเชียงแสนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
กาดวิถีชุมชนคูบัว(ตลาดไท-ยวน) เป็น 1 ในหมู่บ้าน จากโครงการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยภายในตลาดจะมีทั้งอาหารหวานคาว มีผ้าซิ่นตีนจกซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวไท-ยวน คูบัว มีความวิจิตรงดงามและอาศัยการจกให้ขึ้นเป็นลวดลายต่างๆ มาจำหน่ายภายในตลาด พร้อมทั้งมีการแสดงและการแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของพ่อค้าแม่ค้า และมีโตกไว้สำหรับให้นักท่องเที่ยวนำอาหารในตลาดมานั่งรับประทาน เป็นที่มาของสโลแกน “เดินดิน กินโตก” นอกจากนี้ยังได้ชมศิลปะพื้นบ้านไท-ยวน ซุ้มถ่ายรูปภาพ หรือสวมใส่ชุดไท-ยวน สวย ๆ
การลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีของนายกรัฐมนตรีและคณะ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

1.เพื่อประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐนำแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงและกรมไปจัดทำแผนงาน งานและโครงการให้ครบถ้วน
2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปโดยเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ประหยัด และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
3. เพื่อทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามแผนงาน งานและโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันจะพึงมีในการร่วมต้อนรับฯ ครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยเคร่งครัด

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน