Uncategorized

นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางรำพัน ทองผ่อง ผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 14.00 น. เป็นต้นไปณ บ้านเลขที่ 75 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี
จังหวัดเพชรบูรณ์

นายปัญญา ปานแสง นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบสิ่งของพระราชทานให้กับ นางรำพัน ทองผ่อง ผู้ประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2566 และปลอบขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย

ในการนี้ หน่วยงานที่มอบสิ่งของและเงินบริจาคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ดังนี้
1.ผู้แทนมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) มอบชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน 2 ชุด
2.ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พช. มอบเงินจำนวน 3,000 บาท
3.ผู้แทนหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จ.พช. มอบชุดเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 1 ชุด
4.ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.พช มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1 ชุด
5.ผู้แทนกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด พัดลม จำนวน 1 ตัว ผ้าห่ม จำนวน 3 ผืน
6.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 40,000 บาท
7.ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังใหญ่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3,000 บาท

ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1 ผู้เเทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนหัวหน้า สนง.ปภ.จ.พช. ผู้แทนสาธารณสุข จ.พช. ผู้แทนท้องถิ่น จ.พช. นายอำเภอวิเชียรบุรี ปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวิเชียรบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ และส่งมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย