ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด… “สภากาแฟ” โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

ร้อยเอ็ด…
“สภากาแฟ” โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
*ร้อยเอ็ด จัด“สภากาแฟ” โครงการพัฒนาความสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สวนความเดิมตอนที่แล้ว(ครั้งที่๔/๒๕๖๒)จัดที่สนามหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการพัฒนาความสัมพันธ์”สภา กาแฟ ครั้งที่๔/๒๕๖๒” หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วิทยาลัยนาฏศิลป์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย…

**วันนี้วันที่ 20 กุมพาพันธ์ มิ 2562 เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในโครงการพัฒนาความสัมพันธ์ “สภากาแฟ” จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ ณ สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ/งานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์กรเอกชนได้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ สามารถประสานงานระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
*** นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด พร้อม นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด.กล่าวว่า จะมีการจัดกิจกรรมพบปะวาระยามเช้าในลักษณะนี้เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะมีการหมุนเวียนหน่วยงานที่จะเป็นเจ้าภาพ.ในครั้งต่อไป พร้อมส่งมอบการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปให้หน่วบงานสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์จัด”สภากาแฟ ครั้งที่ ๖/ ๒๕๖๒”ประจำเดือนมีนาคม เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือกัน การทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างบูรณาการและยั่งยืน…

https://youtu.be/ICEnKLxO9bA

https://youtu.be/ypmWMrXyb6U

ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน