ข่าว ร้อยเอ็ด

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแท่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ปี 2562

ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแท่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน ปี 2562เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม 2562 ดร.บุษกร แสนยะบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านโนนแท่น โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน บ้านบัว บ้านเกล็ดลิ่น บ้านดู่ บ้านโนนแท่น คณะศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยมีพระครูสุจิตรธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนแท่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

นายสฤษดิ์ วิเชียรศรี นายกสมาคมครูอำเภอเมืองร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนแท่น กล่าวว่า คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแท่น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเป็นคนดี คนเก่ง สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ มีคณะศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านโนนแท่น คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และชาวชุมชน บ้านบัว บ้านเกล็ดลิ่น บ้านดู่ และบ้านโนนแท่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

//////////////////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
ศรีไพร ทูลธรรม /รายงาน