ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ร้อยเอ็ดเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดูฝน ปี 2567

20 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด (ก.ช.ภ.จ.ร้อยเอ็ด) ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายธรณิศ เทพแพงตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะเลขานุการฯ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผนงาน/โครงการซ่อมแซมอาคารชลประทาน ที่เสียหายจากอุทกภัย จำนวน 19 โครงการ ของโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับแจ้งจากโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ว่ามีอาคารชลประทานที่ใช้ในการบริหารจัดการน้ำชำรุดเสียหาย จากอุทกภัย จำนวน 19 แห่ง เช่น พนังกั้นน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ และคลองส่งน้ำ เป็นต้น โดยมีความจำเป็นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในปี 2567 จากกรมชลประทาน เพื่อเร่งดำเนินการซ่อมแซมอาคารชลประทานต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนฤดูฝน ปี 2567

สมนึก บุญศรี  รายงาน