Reporter&Thai Army

# สนภ.3 ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” #

# สนภ.3 ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” #

เมื่อ 20 เม.ย.62
บก.ทท.(นทพ.)

โดย
รอง เสธ.สนภ.3 นทพ. พร้อมกำลังพล สนภ.3 นทพ.

ร่วมโครงการ “ทปอ.ร่วมใจต้านภัยฝุ่น” ในหัวข้อเสวนา เรื่อง “ทางรอดวิกฤตหมอกควันด้วยองค์ความรู้วิจัยนวัตกรรมและภูมิสังคม”

โดยมี…นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน

ณ ห้องประชุมเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่