ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน กรม.สค. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ ฮ่วมฮักปลูกต้นไม้ ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน กรม.สค. จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ “ ฮ่วมฮักปลูกต้นไม้ ร้อยดวงใจเฉลิมพระเกียรติ ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
………………………………………..
วานนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อธิบดี สค.) ลงพื้นที่จังหวัดลำพูนเพื่อร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จัดโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีนางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

โดยอธิบดี สค. ได้ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จากนั้นได้รับฟังการรายงานผลดำเนินงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากวาตภัย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมดูอาคารและสถานที่โดยรอบ และได้ปลูกต้นราชพฤกษ์เพื่อสร้างความร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน ณ บริเวณสนามรอบอาคารแสดงผลิตภัณฑ์ (เฮือนฮัก072) และบริเวณแนวสวนหย่อมพระประชาบดี ภายในศูนย์เรียนรู้ฯ
สำหรับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562

………….
กฤตยชญ์ พิงคะสัน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน