“กกต.ยโสธรสัมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง”


“กกต.ยโสธรสัมนาและเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมือง”

ณ.ห้องอมราวดี 1 โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.30 น นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดโครงการทำนวัตกรรมกำกับดูแลและควบคุมการดำเนินงานตามเจตจำนงทางการเมืองของพรรคการเมืองโดยมีพันตำรวจโท กวิน แสนศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ได้บัญญัติให้ดำเนินการปฎิรูปประเทศในด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเมือง โดยให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมือง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

พร้อมกันนี้นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรยัง เป็นประธานในการประกาศเจตนารมของ สส. อดีตผู้สมัคร สส. ตลอดจนคณะกรรมการพรรคการเมืองของจังหวัดยโสธรที่จะต่อต้านการทุจริตต้องนึกถึงประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวและกลุ่มพวกและเครือข่ายโดยมี นายปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ สส.ยโสธรเขต.1 พรรคเพื่อไทย นายบุญแก้ว สมวงษ์ สส.ยโสธร เขต.2 พรรคเพื่อไทย และอดีตผู้สมัครพรรคต่างๆในจังหวัดยโสธรตลอดจนคณะกรรมการพรรคเข้าร่วมประกาศเจตนารมอย่างพร้อมเพียงกัน

 

นางยุรดา ทองธนฐากุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยโสธร ยังเผยว่า การสัมนาเผยแพร่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของพรรคการเมือง เพื่อให้พรรคการเมืองมีการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจจริตให้กับประชาชนได้รับทราบ เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาการคอรัปชั่นก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆ อีกทั้งประชาชนก็มีความเชื่อว่านักการเมืองเมื่อเข้าไปแล้วจะต้องมีการคอรัปชั้นไม่มากก็น้อยดังนั้นเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดยโสธรได้มั่นใจจึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดยโสธร ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าพรรคสาขาการเมือง ผู้แทนองค์กรตลอดจนอดีตผู้สมัคร สส.ในจังหวัดยโสธรได้ประกาศเจตจำนงว่าจะไม่ทุจริตและจะเห็นประโยชน์ของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่ตั้ง

//พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร รายงาน