Uncategorized

ปราจีนบุรี ลดแล้วน้ำเอ่อ ท่วมถนนชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี!!

ปราจีนบุรี ลดแล้วน้ำเอ่อ
ท่วมถนนชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี!!

 

 

จากกรณีที่น้ำในแม่น้ำ
ปราจีนบุรีได้เอ่อท่วม
ถนนในชุมชนตลาดเก่าเทศบาลกบินทร์บุรี
วันนี้น้ำลดแล้วน้ำเอ่อท่วมถนนในชุมชนตลาดเก่ากบินทร์บุรี ซึ่งประ
ชาชนในพื้นที่คาดว่าน้ำ
จะไม่ท่วมเป็นเวลานานเหมือนแต่ก่อน เมื่อวาน
นี้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี
หรือต้นน้ำบางปะกงกับ
แควหนุมานเอ่อท่วมถนน
ในชุมชนตลาดเก่าสูง 5 ซม.และได้ลดลงอยู่ใน
ระดับริมตลิ่งแล้ว นาย
รังสรรค์ บุตรเนียร นายกเทศมนตรีเทศบาล
กบินทร์บุรี กล่าวว่าขณะ
นี้น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรี
ได้ลดลงเป็นปกติแล้ว
ซึ่งเป็นปกติทุกปีอยู่แล้วที่น้ำจะเอ่อท่วมถนนใน
ชุมชน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมชลประ
ทานที่ไม่ปล่อยน้ำออก
จากอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง
ทำให้ประชาชนในพื้นที่
เห็นและอยู่กับวิถีชีวิต
พื้นบ้านที่อยู่กับน้ำมา
นาน นางประมวล มีอาสา อยู่บ้านเลขที่ 327
เทศบาลกบินทร์บุรี กล่าวว่าน้ำเอ่อล้นตลิ่ง
ท่วมถนนในชุมชนวานนี้
5 ซม.และค่ำวานนี้น้ำ
ในแม่น้ำปราจีนบุรี ได้ลดลงอยู่ในระดับตลิ่ง
แล้วซึ่งทุกคนคาดว่าจะ
เป็นอย่างนี้และก็เป็น
อย่างที่คาดคิดจริงๆ…

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…